Tải Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ lần 8

107. P.S Ngộ Thông-Khai thị Niệm Phật-08.12.2017.mp3 – 94.4 MB
111. P.S Ngộ Thông-CGVLT-10.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 581.mp3 – 69.2 MB
112. P.S Ngộ Thông-CGVLT-10.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 583 chiều 3h30.mp3 – 75.7 MB
114. P.S Ngộ Thông-CGVLT-11.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 583 chiều 03h30.mp3 – 106.9 MB
116. P.S Ngộ Thông-CGVLT-13.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 585.mp3 – 116.2 MB
117. P.S Ngộ Thông-CGVLT-14.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 589.mp3 – 110.6 MB
120. P.S Ngộ Thông-CGVLT-16.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 592.mp3 – 115.4 MB
121. P.S Ngộ Thông-CGVLT-17.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 593.mp3 – 104.5 MB
123. P.S Ngộ Thông-CGVLT-18.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 599.mp3 – 100.7 MB
124. P.S Ngộ Thông-CGVLT-18.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 601.mp3 – 114.5 MB
125. P.S Ngộ Thông-CGVLT-19.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 609.mp3 – 132.6 MB
126. P.S Ngộ Thông-CGVLT-20.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 609.mp3 – 113.6 MB
127. P.S Ngộ Thông-CGVLT-20.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 615.mp3 – 102.2 MB
128. P.S Ngộ Thông-CGVLT-22.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 617.mp3 – 115.9 MB
129. P.S Ngộ Thông-CGVLT-23.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 619.mp3 – 115.0 MB
130. P.S Ngộ Thông-CGVLT-25.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 621.mp3 – 91.3 MB
131. P.S Ngộ Thông-CGVLT-25.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 624.mp3 – 115.0 MB
132. P.S Ngộ Thông-CGVLT-26.12.2017- Tam Bối Vãng Sanh -Trang 631.mp3 – 110.3 MB